Tài liệu

Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội

Tóm tắt về tồn tại xã hội, ý thức xã họi và các hình thái ý thức xã hội hiện nay bao gồm: Khái niệm “tồn tại xã hội” và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội ; Ý thức xã hội và hai trình độ phản ánh của ý thức xã hội ; Các hình thái ý thức xã hội

Thẻ

Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 

Tóm tắt về những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội hiện nay. Tác giả đề cập đến Sản xuất vật chất – nền tảng của sự vận động, phát triển xã hội và Biện chứng của sự phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - quy luật cơ bản của sự vận động, phát triển các phương thức sản xuất trong lịch sử.

Thẻ