Danh sách bài tập, tiểu luận về tài chính, tiền tệ

Trong bài này chúng tôi giới thiệu một số bài tập lớp về môn tài chính tiền tệ để bạn luyện tập trong quá trình học tập, làm tiểu luận của mình.

Bài tập, tiểu luận về tài chính tiền tệ dành cho thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế bao gồm các nội dung sau:

  • Vấn đề 1: Khái quát về tài chính, tiền tệ;
  • Vấn đề 2: Chức năng quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ;
  • Vấn đề 3: Tài chính công và quản lý tài chính công;
  • Vấn đề 4: Chính sách tiền tệ;
  • Vấn đề 5: Chính sách tài chính;
  • Vấn đề 6: Phối hợp chính sách tài chính và chính sách tiền tệ;
  • Vấn đề 7: Bộ máy quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ.
WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 01

Câu 1:
Hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Thị trường tài chính được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp
2.    Phân phối của tài chính là sự phân phối được diễn ra đồng thời dưới hình thức giá trị và hèm theo với sự thay đổi hình thái giá trị
3.    Họạt động của thị trường tài chính giúp giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin 
4.    Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ tài chính trên thị trường vốn
5.    Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa bằng không là loại trái phiếu mà người mua sẽ không thu được lợi ích gì
6.    Nguồn gốc của tiền tệ là từ sự hình thành và phát triển của các quan hệ trao đổi hàng hóa
Câu 2:    
Phân tích các chức năng của tiền tệ. Theo quan điểm của Anh(Chị), chức năng nào là quan trọng nhất và tại sao? Theo đánh giá của Anh(Chị), hiện nay đồng Việt Nam đã thực hiện được đầy đủ các chức năng của tiền tệ hay chưa, chức năng nào còn có hạn chế không?

Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 
WWW.HOCTHUE.NET

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 02

                        
Câu 1: 
Hãy cho biết những phát biểu dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt trong nền kinh tế vì nó giữ vai trò là vật ngang giá chung cho các hàng hóa khác
2.    Công ty cổ phần luôn phải trả cổ tức cho cổ đông theo định kỳ hàng năm
3.    Trái phiếu có lãi suất thả nổi thì lợi tức trái phiếu do tổ chức phát hành quyết định chi trả theo mức lãi suất mà tổ chức này đặt ra
4.    Tỷ suất lợi nhuận bình quân trong nền kinh tế không có tác động hay mối quan hệ nào với lãi suất
5.    Thông thường lãi suất tái chiết khấu lớn hơn lãi suất chiết khấu
6.    Thuế là công cụ của chính sách tài khóa
Câu 2:
Phân tích các chức năng của tài chính. Lấy ví dụ cụ thể cho các chức năng của tài chính tại Việt Nam. Theo Anh(Chị), cần có những giải pháp như thế nào để đẩy mạnh việc thực hiện các chức năng của tài chính tại Việt Nam?


Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 
 

 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 03

Câu 1: 
Hãy cho biết các phát biểu dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Nghiệp vụ thị trường mở là một trong những công cụ của ngân hàng thương mại
2.    Lạm phát chi phí đẩy xảy ra khi năng suất lao động tăng nhanh hơn chi phí sản xuất
3.    Về cơ bản lãi suất tín dụng thương mại là lãi suất dài hạn
4.    Tín dụng là một hiện tượng kinh tế tồn tại có tính khách quan
5.    Một trong những chức năng của tín dụng là kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền
6.    Tín dụng Nhà nước ở các quốc gia tồn tại với quy mô ngày càng được thu hẹp
Câu 2:
    Phân tích sự giống và khác nhau giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng. Có ý kiến cho rằng ngày nay tín dụng thương mại ngày càng bị thu hẹp dần, quan điểm của Anh(Chị) về vấn đề này như thế nào? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam.

Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 

 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 04

Câu 1: 
Hãy cho biết các phát biểu dưới đây đúng hay sai và giải thích tại sao?
1.    Lãi suất tín dụng tiêu dùng thường thấp hơn lãi suất cho vay thương mại
2.    Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao
3.    Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng thấp thì khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại càng cao
4.    Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa luôn do Chính phủ của các quốc gia điều hành
5.    Phát hành qua nghiệp vụ thị trường mở là kênh phát hành tiền quan trọng nhất và phù hợp nhất với cơ chế phát hành tiền hiện nay của Ngân hàng Trung ương
6.    Khi các yếu tố khác không đổi, việc Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu làm cho lượng tiền cung ứng MS cũng giảm xuống.
Câu 2:
Phân tích các vai trò của tín dụng trong nền kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng? 
Tại sao việc mở rộng tín dụng có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam về vấn đề này

Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 
 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 05

Câu 1:\
Hãy cho biết các phát biểu dưới đây đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu Chính phủ
2.    Chi thực hiện chính sách đối với gia đình có công với cách mạng thuộc nhóm Chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước
3.    Cổ phiếu ghi danh không được phép chuyển nhượng
4.    Bội chi Ngân sách Nhà nước với quy mô lớn và kéo dài được coi là nguyên nhân trực tiếp và quyết định gây ra lạm phát
5.    Mọi khoản vay nợ nước ngoài của các chủ thể cư trú tại Việt Nam đều được xếp vào nợ công.
6.    Cán cân thanh toán quốc tế luôn duy trì một trong hai trạng thái là thặng dư hoặc thâm hụt
Câu 2:
Trình bày những hiểu biết của Anh(Chị) về thâm hụt ngân sách Nhà nước. Có những nguồn nào để bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước? Những hậu quả của việc thâm hụt Ngân sách Nhà nước?
Tình hình Ngân sách Nhà nước Việt Nam những năm gần đây như thế nào?

Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập, tiểu luận thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 06


Câu 1: 
Hãy cho biết các phát biểu dưới đây đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em thuộc Chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước
2.    ODA và FDI đều là các khoản đầu tư quốc tế lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới
3.    Nguyên nhân của lạm phát là giá cả trong nền kinh tế tăng lên
4.    Tín dụng là sự chuyển giao tạm thời quyền sở hữu một lượng giá trị nhất định trong một thời hạn nhất định từ người cho vay sang người đi vay
5.    Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp được phân biệt bởi yếu tố thời gian của các công cụ trên hai thị trường này
6.    Mệnh giá cổ phiếu là giá trị thực của cổ phiếu tại thời điểm hiện tại trên thị trường
Câu 2:
Trình bày vai trò và chức năng của thị trường tài chính. Nêu những hiểu biết của Anh(Chị) về vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 
 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 07

Câu 1:
Hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là thời hạn chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia thị trường
2.    Một trong những mục đích của việc quy định dự trữ bắt buộc là để Ngân hàng Trung ương gim giữ tiền của Ngân hàng thương mại để cho Ngân sách Nhà nước vay
3.    Chứng khoán được phát hành trên thị trường thứ cấp
4.    Ngân sách Nhà nước là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội
5.    Trên thị trường Tokyo niêm yết tỷ giá USD/JPY = 125,35. Đây là cách niêm yết trực tiếp
6.    Chỉ có Chính phủ của các quốc gia mới có thể thực hiện vay nợ nước ngoài
Câu 2:
Thế nào là chính sách tiền tệ mở rộng, chính sách tiền tệ thắt chặt? Trong điều kiện nào của nền kinh tế nên áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt? Thực tiễn Việt Nam thời gian qua việc áp dụng chính sách tiền tệ như thế nào?
Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 08

Câu 1:
Hãy cho biết những phát biểu sau đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Trong nền kinh tế khi lạm phát được dự đoán tăng lên thị lãi suất thực sẽ giảm xuống
2.    Tín dụng thương mại có thể mở rộng vào mọi ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế
3.    Nghiệp vụ huy động tiền gửi thuộc nghiệp vụ tài sản nợ của Ngân hàng thương mại
4.    Chi góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc Chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước
5.    Trong mọi trường hợp, lãi suất thực đều phải có giá trị lớn hơn 0
6.    Vốn điều lệ được xếp vào Tài sản Có của Ngân hàng thương mại
Câu 2:
Phân tích các chức năng của tín dụng. Theo Anh(Chị) cần có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng tín dụng tại Việt Nam trong tình hình hiện nay?
Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 09

Câu 1:
Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Cổ phiếu không có mệnh giá, chỉ có trái phiếu mới có mệnh giá
2.    Thuế là khoản đóng góp bắt buộc được thực hiện bằng quyền lực Nhà nước và có hoàn trả trực tiếp cho người nộp
3.    Trái phiếu có lãi suất bằng không là loại trái phiếu mà trái chủ được mua với giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả số tiền bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn
4.    Khi áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt (thu hẹp) thì lãi suất cho vay tăng lên, lãi suất tiết kiệm (tiền gửi) giảm xuống
5.    Khi thực hiện chức năng thước đo giá trị nhất thiết phải sử dụng tiền mặt
6.    Tái chiết khấu là nghiệp vụ do các ngân hàng thương mại thực hiện
Câu 2:
Phân tích các chức năng của ngân hàng thương mại. Trình bày những hiểu biết của Anh(Chị) về những công cụ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dùng để kiểm soát chức năng tạo tiền của các ngân hàng thương mại thời gian qua.


Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ.... 

WWW.HOCTHUE.NET
 
ĐỀ THI BÀI TẬP LỚN
BÀI TẬP THAM KHẢO

Môn: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ- Đề 10

Câu 1: 
Hãy cho biết các phát biểu dưới đây là đúng hay sai và giải thích tại sao
1.    Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền là một chức năng của tiền tệ
2.    Công cụ lưu thông của tín dụng thương mại là trái phiếu
3.    Lợi tức của mọi loại trái phiếu đều là cố định
4.    Tín dụng nhà nước được coi là hình thức tín dụng cơ bản và quan trọng nhất
5.    Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tính trên tổng tài sản Nợ của ngân hàng thương mại
6.    Chi dự trữ Nhà nước thuộc Chi thường xuyên
Câu 2:
Trình bày những hiểu biết của Anh(Chị) về mục tiêu của chính sách tiền tệ. Theo Anh(Chị), việc điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam thời gian qua như thế nào? 

Lưu ý:
-    https://www.hocthue.net
-    Dịch vụ giải bài tập thuê tài chính, kế toán của hocthue.net. Các lý thuyết về tài chính, tiền tệ....