Bài viết

Lựa chọn biểu đồ, đồ thị trong báo cáo, tiểu luận và luận văn

Có nhiều loại biểu đồ có sẵn, mỗi loại có điểm mạnh và trường hợp sử dụng riêng. Một trong những phần khó nhất của quá trình phân tích là chọn đúng cách để thể hiện dữ liệu của bạn bằng một trong những cách thể hiện trực quan dữ liệu. Trong bài viết này hocthue.net sẽ giới thiệu cách sử dụng, lựa chọn biểu đồ cho phù hợp với từng bối cảnh.

Thẻ

7 bước phân tích dữ liệu khám phá

Bài viết hướng dẫn 7 bước phan tích dữ liệu khám phá. Phân tích dữ liệu khám phá giúp phát hiện ra các mẫu và xu hướng trong dữ liệu mà có thể không được nhận ra ban đầu. Điều này đặc biệt quan trọng nếu là nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp với mục đích đưa ra quyết định quản trị doanh nghiệp.

Thẻ