Bài giảng và giáo trình luật kinh tế

Giáo trình luật kinh tế tải miễn phí tại hocthue.net. Một số nơi là giáo trình Pháp luật kinh tế. Luật kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật do NN ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh, thương mại với nhau và với cơ quan quản lý Nhà nước.

Dịch vụ của hocthue.net cũng thường xuyên phải viết thuê tiểu luận  và làm bài hộ về luật kinh tế và các môn liên quan như luật quản lý công ty, luận kế toán...  Với kinh nghiệm của mình chúng tôi tin rằng bạn cần quan tâm những vấn đề chính sau:

Môn học này sẽ trình bày về các vấn đề sau:

  • Khái niệm Luật kinh tế
  • Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế
  • Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế
  • Nguồn của Luật kinh tế
  • Vai trò của Luật kinh tế


Các chủ đề quan trọng trong luật kinh doanh, luật kinh tế, pháp luật kinh tế.

  • Pháp luật về chủ thể kinh doanh
  • Pháp luật về hợp đồng
  • Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
  • Pháp luật về phá sản

Bài giảng và slide luật kinh tế
http://www.mediafire.com/download/isk4eci3rc90ohc/luatkinhte_1934_5825.pdf
http://www.mediafire.com/download/1zwndkhvakg131i/bai+giang.rar
Giáo trình luật kinh doanh của PTIT
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LuatKD.pdf

Giáo trình luật kinh doanh của BVU
http://thuvienso.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/13074/1/Luat%20Kinh%20doanh.pdf

tài liệu môn luật kinh tế
http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/274/1/Bai%20giang%20Luat%20Kinh%20Doanh%20(QTKD-2009)%20-%20Chuong%20I.ppt
Tổng hợp bộ tài liệu giáo trình hơn 100MB độc quyền bởi hocthue.net

Giáo trình bài giảng luật kinh tế


https://www.dropbox.com/s/kon9fklvdx436k1/luatkinhte.zip?dl=0

Mật khẩu giải nén chúng tôi để tại cuối của trang này : Viết luận văn thuê

Qua nghiên cứu về luật kinh doanh, luật kinh tế ta thấy mối quan hệ người nào muốn giỏi môn luật kinh tế cần phải am hiểu rất nhiều luật từ luật doanh nghiệp cho đến luật liên quan gián tiếp và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Thêm nữa người học phải biết cách tra cứu cũng như tìm tòi đến những luật liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động của môn học này tìm phương pháp, lý luận cũng như logic để vận dụng trong bài tập, bài thi. Mỗi người sinh viên cần có một cách riêng để tìm hiểu và tra cứu khi cần thiết, việc tốn kém thời gian là chắc chắn quan trọng nhất của sinh viên không phải để thuộc luật mà là suy nghĩ về để thi như thế nào để đạt điểm cao "ngất ngây". Hocthue.net kính chào quý vị và chúc quý vị học tốt.