Bài giảng, slide, giáo trình Quản trị sản xuất

Môn học quản trị sản xuất (hoặc quản lý sản xuất) là một lĩnh vực quan trọng trong kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp. Nó tập trung vào việc quản lý quá trình sản xuất để tối ưu hóa hiệu suất, chất lượng và hiệu quả chi phí. Đây là một lĩnh vực đa ngành, liên quan đến việc lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt động sản xuất.
Dưới góc độ quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất là quá trình trải qua 4 giai đoạn chủ yếu:  thiêt kế, hoạch định, tổ chức điều hành và kiểm tra hệ thống sản xuất thông qua quá trình chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm dịch vụ đã có mục tiêu xác định trước.

•    Dự báo nhu cầu sản phẩm
•    Thiết kế sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn quá trình sản xuất 
•    Hoạch định công suất
•    Định vị doanh nghiệp
•    Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ
•    Hoạch định tổng hợp
•    Điều độ sản xuất
•    Quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư

Tóm lại, môn học quản trị sản xuất cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối ưu hóa quá trình sản xuất, từ việc lập kế hoạch đến vận hành, để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp. Muốn làm các tiểu luận,  giải bài tập quản trị sản xuất tác nghiệp bạn cần đọc các tài liệu sau: 

Slide Bài giảng quản trị sản xuất và Tác nghiệp, Đại học Nha Trang
https://drive.google.com/file/d/1pcXtoMxEb27KM79RYdyAYQMpJ70MG03Q/view?usp=drive_link

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, Đại học Kinh tế và Công nghiệp
Tải về
Trương Đoàn Thể, Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, Đại học kinh tế Quốc dân, NXB Lao Động.
Tải về

Phần mềm POM/QM cho windows.

Việc sử dụng các công cụ, phần mềm mô phỏng POM/QM cho windows giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và cách thức quản lý chúng.

Phần mềm pom-qm cho windows dùng trong quản trị sản xuất.

Tải về:  Tải về