Dịch vụ phân tích định lượng sử dụng R, STATA, EVIEWS

Dịch vụ phân tích định lượng của hocthue.net là dịch vụ làm bài tập hoặc tiểu luận tổng hợp từ xác suất, thống kê cho đến ngành khoa học dữ liệu qua phương pháp định lượng là việc sử dụng mô hình toán học để nghiên cứu.

CĂN BẢN VỀ XÁC SUẤT, THỐNG KÊ

Hocthue.net cung cấp giải quyết các kiến thức nền tảng như xác suất, thống kê, dự báo,… trong lĩnh vực phân tích dữ liệu mà một nhà phân tích dữ liệu cần có. 
Hocthue.net sử dụng mô hình toán học và thống kê, đo lường và nghiên cứu để phân tích, đánh giá tình huống, sự kiện thông thường đối với dịch vụ . Phân tích định lượng được áp dụng để đo lường, đánh giá hiệu suất, định giá, một công cụ tài chính và dự đoán các sự kiện.

  • Xác suất có điều kiện, đầy đủ, định lý Bayes
  • Các vấn đề thống kê cơ bản sử dụng ngôn ngữ thống kê R hoặc phần mềm STATA, EVIEWS.
  • Mẫu, chọn và phân phối mẫu;
  • Ước lượng và kiểm định;
  • Yêu cầu bằng ngôn ngữ R hoặc các phần mềm phân tích dữ liệu Stata, Eviews.

CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Hocthue.net cung cấp giải quyết về các mô hình phân tích hồi quy, áp dụng kiến thức toán học, kinh tế lượng, xác suất thống kê, để phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ R, các phần mềm Stata, Eviews.
Phân tích và diễn giải mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến và đa biến. Mô hình tuyến tính dùng để đo lường ảnh hưởng của biến giải thích tới biến phụ thuộc.
Phân tích và diễn giải mô hình hồi quy logistic khác nhau. Mô hình hồi quy logistic dùng để tiên đoán kết cục dựa trên dữ liệu đã cho dưới dạng mô hình cụ thể như MNL, 
Xây dựng mô hình chuỗi thời gian (Time Series). Từ mô thời dữ liệu chuỗi thời gian đánh giá theo các mức như mức độ (level), xu thế (trend), tính mùa vụ (seasonality)

KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH THỐNG KÊ

Dịch vụ của họcthuê.net cung cấp giải quyết về các phân tích dữ liệu sử dụng ngôn ngữ R, phần mềm STATA, EVIEWS và diễn giải được kết quả từ dữ liệu hiện có. Đối với phần này thì kiểm định giả thuyết là để kiểm tra xem giả thuyết không (không có sự khác biệt, không ảnh hưởng) có thể bị bác bỏ hay chấp thuận hay không. Nếu giả thuyết không bị bác bỏ thì giả thuyết nghiên cứu có thể được chấp nhận. Nếu giả thuyết không được chấp nhận thì giả thuyết nghiên cứu bị bác bỏ.

LÀM BÁO CÁO TRỰC QUAN DỮ LIỆU

Dịch vụ của hocthue.net cung cấp giải quyết các làm báo cáo trực quan (data visualization). Chúng tôi còn làm báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình R, hoặc phần mềm STATA, EVIEWS trả lời các câu hỏi quản trị đang quan tâm. 

DỊCH VỤ BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU.

Giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính, chứng khoán... Áp dụng mô hình phân tích chuyên sâu để làm các bài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học về kinh tế, chính trị, xã hội học, nghiên cứu y khoa.... 
▪️ Kinh nghiệm dày dặn về kinh tế vĩ mô, vi mô, tài chính nên có ý nghĩa sát thực tế.
▪️Có kiến thức xử lý dữ liệu đa ngành và ứng dụng thống kê vào thực tế  

Liên hệ qua email của hocthue.net để được tư vấn nhé các bạn.