Tài liệu

Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 

Tóm tắt về những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội hiện nay. Tác giả đề cập đến Sản xuất vật chất – nền tảng của sự vận động, phát triển xã hội và Biện chứng của sự phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - quy luật cơ bản của sự vận động, phát triển các phương thức sản xuất trong lịch sử.

Thẻ

Kiểm định Chi-Square về sự Độc lập

Trong bài này hocthue.net sẽ giới thiệu về kiểm định Chi-Square về tính độc lập. Kiểm định được áp dụng khi bạn có hai biến trong một. Kiểm định này được sử dụng để xác định xem có sự liên quan, mối liên hệ như thế nào giữa hai biến nhằm trả lời câu hỏi : Hai biến có độc lập hay không?

Về mặt công thức thì kiểm định Chi-Square có công thức sau: