Tài liệu

Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội

Tóm tắt về tồn tại xã hội, ý thức xã họi và các hình thái ý thức xã hội hiện nay bao gồm: Khái niệm “tồn tại xã hội” và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội ; Ý thức xã hội và hai trình độ phản ánh của ý thức xã hội ; Các hình thái ý thức xã hội

Thẻ

Kiểm định Chi-Square về sự Độc lập

Trong bài này hocthue.net sẽ giới thiệu về kiểm định Chi-Square về tính độc lập. Kiểm định được áp dụng khi bạn có hai biến trong một. Kiểm định này được sử dụng để xác định xem có sự liên quan, mối liên hệ như thế nào giữa hai biến nhằm trả lời câu hỏi : Hai biến có độc lập hay không?

Về mặt công thức thì kiểm định Chi-Square có công thức sau: