Luận văn thạc sĩ kinh tế: Phân tích tài chính công ty HTN

Đoạn trích dưỡi đây thuộc một phần trong quá trình viết thuê luận văn thạc sĩ của hocthue.net. Các thông tin công ty, đề tài luận văn và thông tin khác bị thay đổi và xóa bỏ. Mời quý vị độc giả tham khảo.

 

1. Công Ty Cổ Phần WWW.HOCTHUE.NET (HTN)

luận văn hocthue.net


    Giới thiệu tổng quan về công ty
    Giới thiệu về thông tin hoạt động
Công ty WWW.HOCTHUE.NET, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, WWW.HOCTHUE.NET trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.
Với những bước phát triển triển nhanh, mạnh và bền vững, WWW.HOCTHUE.NET ngày nay là một trong những ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics. Cùng với chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có chọn lọc, Tập đoàn đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực Trồng rừng và Kinh doanh bất động sản.
WWW.HOCTHUE.NET đang không ngừng vươn mình lớn mạnh với qui mô hàng chục công ty con thuộc 4 nhóm ngành nghề Khai thác Cảng, Logistics, Trồng rừng và Bất động sản với mạng lưới kinh doanh trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trong cả nước và ở một số quốc gia khu vực Asean.

- Email: info@HOCTHUE.NET
- Website: http://www.HOCTHUE.NET
- Mã cổ phiếu: HTN

 


 
2. Phân tích tài chính công ty HTN


    Phân tích tài chính bao gồm phân tích tổng quan về tình hình tài chính của công ty WWW.HOCTHUE.NET
    Đánh giá khái quát về tình hình tài sản, nguồn vốn của WWW.HOCTHUE.NET
 Qua các báo cáo tài chính, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp có thể thấy được tất cả các  hoạt  động  của  công  ty  như  hoạt  động  đầu  tư, hoạt  động tài  chính, hoạt  động  kinh  doanh… Để  đánh giá tình hình hoạt động đó thì có lẽ  việc đầu tiên phải đánh giá khái quát về  tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đó như thế nào.
 Dưới đây là bảng đánh giá cái nhìn tổng quan về công ty cổ phần WWW.HOCTHUE.NET (HTN):
Bảng 1.1: Bảng cân đối tài sản nguồn vốn giai đoạn 2011-2013
( phụ lục )
Từ bảng tổng hợp  trên ta có  thể đưa ra một số nhận định sau:
Về tài  sản: tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng tài sản của cả 3 năm: năm 2011 nếu tài sản dài hạn chiếm 68,31% thì tài sản ngắn hạn chỉ có 31,69%  hay năm 2013 tài sản ngắn  hạn chỉ có 2458,477 tỷ đồng ứng với 32,23% thì tài sản dài hạn là 5168,383 tỷ  đồng đạt 67,77%. Hơn nữa, trong 3 năm tổng tài sản có sự biến động: năm 2012 so với năm 2011 tổng tài sản giảm 34,007 tỷ đồng ứng với giảm 0.05% nguyên nhân là do tài sản dài hạngiảm 7,98% ứng với 373,839 tỷ đồng. Nhưng tài sản dài hạn của năm 2013 so với năm 2012 tăng 10,34% làm cho tổng tài sản tăng 11,24%.
Về nguồn vốn: tỷ trọng các thành phần trong nguồn vốn có sự thay đổi qua các năm: năm 2012 so với năm 2011 tỷ lệ nợ phải trả giảm 7,14% ứng với giảm 168,520 tỷ đồng. Nhưng năm 2013 nợi phải trả tăng , từ mức 2190,903 tỷ đồng năm 2012 lên đến 2748,804 tỷ đồng, tăng 16,50% về tỷ lệ ứng với tăng 389,381 tỷ đồng. Còn vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhẹ qua các năm từ mức 4274,511 tỷ đồng năm 2011 đến năm 2013 đạt 4456,467 tỷ đồng năm 2013. Nguồn vốn chủ sở hữu có thời gian sử dụng vốn lâu dài và mang tính ổn đinh, mà nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn chứng tỏ năng lực tự chủ về tài chính và khả năng huy động vốn tốt để đảm bảo sự phát triển của công ty, tránh dựa quá nhiều vào đi vay bên ngoài.

Mức độ độc lập tài chính của công ty.
Ta cần phân tích mức độ độc lập tài chính của WWW.HOCTHUE.NET thông qua sự biến động của các chỉ tiêu sau:

Bảng 1.2: Các hệ số đánh giá mức độ độc lập về tài chính
Chỉ tiêu    Công thức tính    Cuối năm    2012/2011    2013/2012
        2011    2012    2013    Chênh lệch tuyệt đối    Tỷ lệ (%)    Chênh lêch tuyệt đối    Tỷ lệ (%)
Hệ số tự tài trợ     
=(Vốn chủ sở hữu)/(Tổng nguồn vốn)    0.62    0.64    0.58    0.02    3.30%    -0.06    -9.27%
Hệ số nợ so với vốn CSH     
=(Nợ phải trả)/(Vốn CHS)    0.55    0.50    0.62    -0.05    -9.66%    0.12    23.69%
Hệ số nợ so với tổng nguồn vốn     
=(Nợ phải trả)/(Tổng nguồn vốn)    0.34    0.32    0.36    -0.02    -6.68%    0.04    12.23%

 
Đồ thị 1.1: Mức độ độc lập về tài chính của WWW.HOCTHUE.NET
Kết hợp đồ thị và bảng trên ta thấy:
 Hệ số tài trợ là chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất mức độ độc lập về tài chính. Trong suốt giai đoạn 2011-2013, hệ số này biến động theo hình chữ V ngược làm cho khả năng đảm bảo về tài chính không ổn định, năm 2012 chỉ tiêu này đạt 0,64 làm cho khả năng độc lập về tài chính càng chắc chắn. Nhưng đến năm 2013 tình hình kinh tế bất ổn khiến doanh thu sụt giảm làm cho hệ số này giảm còn 0,58 tương đương giảm 9,27% thấp nhất trong 3 năm. Điều này báo động mức độ độc lập về tài chính.
 Ngược lại,  hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu và hệ số nợ so với tổng nguồn vốn lại biến động theo hình chữ V xuôi.Như vậy, khả năng đảm bảo về mặt tài chính của năm 2013 giảm so với năm 2011, giảm mạnh so với năm 2012. Nếu năm 2012, 1 đồng tài sản tài trợ bằng vốn chủ sở hữu tương đương với 0,50 đồng tài trợ bằng nợ phải trả thì đến năm 2013, 1 đồng tài sản tài trợ bằng vốn CSH đã tăng tương ứng với 0,62 đồng tài trợ bằng nợ phải trả. Với cơ cấu và tài sản như WWW.HOCTHUE.NET trong giai đoạn này rất khó cho các nhà đầu tư tín dụng cho vay.
 

Thẻ