Bài tập

Chỉ số và hệ thống chỉ số thống kê.

Chỉ số trong thống kê và hệ thống chỉ số trong thống kê. Hệ thống chỉ số trong thống kê là tập hợp các chỉ số thống kê được sử dụng để mô tả, phân tích hoặc so sánh dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau. Các hệ thống chỉ số được thiết kế để đo lường các tính chất khác nhau của dữ liệu, từ các chỉ số cơ bản đến các chỉ số phức tạp hơn.

Thẻ

Hướng dẫn làm bài tập, tiểu luận luật kinh doanh, luật kinh tế.

Hướng dẫn làm bài tập, tiểu luận về luật kinh doanh (luật kinh tế). Luật kinh doanh hay luật kinh tế là ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, luật kinh tế có nội dung nhấn mạnh quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau, nên còn gọi Luật kinh doanh. Bài này giúp bạn hiểu rõ cách làm bài tập và phương pháp làm tiểu luận của luật kinh doanh.

Kiểm định Chi-Square về sự Độc lập

Trong bài này hocthue.net sẽ giới thiệu về kiểm định Chi-Square về tính độc lập. Kiểm định được áp dụng khi bạn có hai biến trong một. Kiểm định này được sử dụng để xác định xem có sự liên quan, mối liên hệ như thế nào giữa hai biến nhằm trả lời câu hỏi : Hai biến có độc lập hay không?

Về mặt công thức thì kiểm định Chi-Square có công thức sau: