Tổng hợp sách, giáo trình, bài giảng, bài tập xác suất thống kê (có lời giải) 2024

​ Xin giới thiệu với các bạn tổng hợp các loại sách, giáo trình, bài giảng về xác suất thống kê trong nhiều lần sưu tập của www.hocthue.net cập nhật:

Tham khảo về các khái niệm thống kê trong link sau: Hướng dẫn cơ bản về xác suất thống kê

Chúng tôi mong muốn giới thiệu với các bạn để bạn học hành ngành càng tốt hơn và tránh phải sử dụng dịch vụ giải bài tập của www.hocthue.net

Xác suất thống kê là môn học bao gồm 2 phần chính đó là xác suất và thống kê.

sách, bài giảng, tài liệu, bài tập xác suất thống kê

1.Giáo trình học lý thuyết về xác suất thống kê các trường:

Giáo trình xác suất thống kê đại học nông nghiệp: Đây là giáo trình xác suất thống kê cổ điển của Đại học Nông nghiệp.

http://mysite.tuaf.edu.vn/files/users/nguyenthihongnhung@tuaf.edu.vn/gtxstk_dhnn1.pdf

Xác suất thống kê của Topica: Gồm 10 bài học của Topica.
https://drive.google.com/drive/folders/16kZyQAr6hhO9DFbf877LgiOTcw1TrQHZ?usp=sharing

Thống kê trong kinh doanh của Hutech: Nếu bạn cần học kinh doanh

https://docs.google.com/presentation/d/142pdWqOGzsoBEHAq5zEGIeIycsFFJISF/edit?usp=sharing&ouid=103186408932403524858&rtpof=true&sd=true

2.Bài giảng dạng slide, powerpoint về xác suất thống kê.

Bài giảng xác suất thống kê của Đại học Ngân hàng:

https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/B%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng%…

4 Slides bài giảng thống kê (sử dụng font VNI-Times). Bạn nào chưa có thì cài Font VNI TIME

Chương 1: Giới thiệu môn học

https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/Chuong%201%20Gioi%20thieu…

Chương 2: Trình bày dữ liệu thống kê
https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/Chuong%202%20Thu%20thap%2…

Bạn nào muốn trình bày đồ thị luận văn, luận án, tiểu luận thì nên đọc chương này cũng ok.

Chương 3: Tóm tắt dữ liệu: 
https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/Chuong%203%20Tom%20tat%20…

Chương 4: Ước lượng và kiểm định giả thuyết: 
https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/Chuong%204%20Uoc%20luong%…

Bài giảng xác suất thống kê của Bách Khoa. Trường Bách khoa nổi tiếng Kỹ thuật nên dạy rất kỹ càng.

https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/B%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng%…

Slide bài giảng xác suất thống kê của FTU (Mới, cập nhật 2019):

 

Tóm tắt công thức xác suất thống kê: https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/Tom%20tat%20cong%20thuc%2…

Tóm tắt các công thức thống kê phổ biến, để làm bài tập thống kê

3.Sách bài tập có lời giải về xác suất thống kê.

Bài tập và bài giải sách scan của Đào Hữu Hồ: Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

https://nguyenvantien0405.files.wordpress.com/2014/11/bc3a0i-te1baadp-c491c3a0o-he1bbafu-he1bb93.pdf

Bài tập mẫu về thống kê có đáp án: https://www.hocthue.net/files/xacsuat-thongke/BT%20m%E1%BA%ABu%20TK%20%…

Dịch vụ của www.hocthue.net sẽ tiếp tục cập nhật cái tài liệu hay cho độc giả tham khảo thêm các bài sau:

Các kiểu biến phổ biến thống kê, phân tích dữ liệu

Chỉ số và hệ thống chỉ số thống kê.

 

 

Thẻ