Luận Văn

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Chỉ dẫn cách viết đề cương và luận văn cao học chuyên ngành xã hội học. Quy định, phương pháp viết luận văn xã hội học về phát triển, ứng dụng, triển khai trong việc giải quyết những vấn đề của xã hội đương đại.

Thẻ