Các phương pháp dự báo trong kinh tế học

Hôm nay, dịch vụ của chúng tôi phải viết một đề tài nghiên cứu về vấn đề dự báo trong kinh tế. Câu hỏi đặt ra ở đây là sử dụng mô hình nào để dự báo?

Trong quá trình tìm kiếm hệ thống lại các phương pháp dự báo chúng tôi trích ra quyển sách quantitative analysis for manager của Render Stair Hana

Các phương pháp dự báo trong kinh tế

Các phương pháp dự báo trong kinh tế

Từ hình vẽ trên, chúng ta thấy các phương pháp chính bao gồm:

  1. Mô hình định tính: nói nôm na, đó là phương pháp lấy ý kiến chuyên gia . Trong phương pháp Jury of executive opinion thì sử dụng một nhóm nhỏ chuyên gia cấp cao, có thể kết hợp với thống kê..
  2. Phương thức chuỗi thời gian: Dựa trên dữ liễu của quá khứ để dự báo kết quả tương lai.
  3. Phương pháp hồi quy đơn biến, đa biến: Dựa vào máy tính tính ra các hàm hồi quy.

Lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào từng kiểu dữ liệu, số lượng mẫu. Phương pháp nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Chi tiết xem trong cuốn sách "Quantitative Analysis For Management", RENDER, STAIR, HANNA

Về cách sử dụng đối với từng phương pháp dự báo ở trên:

  • Trong đó phương pháp chuỗi thời gian được (time-series) được sử dụng nhiều và đơn giản hay nói cách khác được sử dụng với dữ liệu nhỏ.
  • Phương pháp nhân quả hay hồi quy được sử dụng ở các phân tích lớn hơn, chẳng hạn như GDP, lạm phát, ....
  • Sử dụng định tính thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, như tham khảo ý kiến mua hàng, hỏi chuyên gia...