Các bài tiểu luận về mô hình tăng trưởng kinh tế Solow

Một số đề bài tiểu luận về mô hình tăng trưởng kinh tế:
1. Phân tích nội dung mô hình Harrod-Domar và liên hệ với thực tiễn.
2. Phân tích nội dung mô hình Solow liên hệ với thực tiễn tại các nước đang phát triển.
3. Giải thích mối quan hệ giữa tăng trưởng và vốn dựa trên lý thuyết tăng trưởng của Solow
4. Giải thích mối quan hệ giữa tăng trưởng và dân số dựa trên lý thuyết tăng trưởng của Solow.
5. Giải thích mối quan hệ giữa tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế dựa trên lý thuyết tăng trưởng của Solow?
6. Phân tích cách thức tính TFP và đánh giá đóng góp của TFP với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 

Hướng dẫn đề số 3 cấu trúc như sau:


PHẦN 1: LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SOLOW
1.1.    Khái quát về tăng trưởng kinh tế
1.2  Mô hình tăng trưởng Solow
1.3 Ý nghĩa và ưu nhược điểm của mô hình tăng trưởng của Solow
1.3.1 Ý nghĩa của mô hình tăng trưởng Solow:
1.3.2 Ưu và nhược điểm của mô hình tăng trưởng Solow
PHẦN 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ VỐN TẠI VIỆT NAM
2.1 Vai trò của vốn với tăng trưởng kinh tế.
2.2 Thực trạng vốn đầu tư và tăng trưởng của Việt Nam.
2.2.1 Đầu tư khu vực công
2.2.2 Đầu tư khu vực FDI
2.3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và vốn đầu tư.
PHẦN 3: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.
3.1 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư công.
3.2 Giải pháp thu hút FDI.
Kết luận
Tài liệu tham khảo

 

 

Thẻ