Bài tập Project Ngoại ngữ chuyên ngành

Trong bài này hocthue.net sẽ hướng dẫn các bạn giải bài tập kinh tế cho tiếng Anh chuyên ngành. Mặc dù về mặt ngôn ngữ không đặc biệt nhưng về phương diện bài tập kinh tế thì sẽ gây ra khó khăn với nhiều sinh viên.

Đề bài:

Imagine that you are Joe Anderson. Here is the situation:

In July 20__, Joe Anderson started a company in Verbena to manufacture footballs. His workshop has the capacity to make 500 footballs a week working one-eight-hour shift, five days a week. At present, he is selling 1,200 footballs a week on the Verbenan market. Because of the overtime shifts necessary, and because of problems with the supply of leather, quality is unreliable: about 100 balls a week are returned to the factory. Anderson replaces these returned balls, immediately and without question. Anderson’s price structure is:

Cost of labour and material per ball:               $3.00

Cost of running the business per week:          $1,200.00

Selling price per ball ( no discounts): $4.25

Anderson is now approached by Juliana Gomez of Esperanza Trading. She wants to buy 500 footballs a week for six months, she offers a price per ball of $4.20 – take it or leave it.

Assume that the government of Verbena offers no export incentives and there are no foreign exchange problems.

  1. Calculate export price for a football.
  2. After determining the price of a football, you should have known:
  3. Is Anderson making a profit at present?
  4. Does Anderson have the manufacturing capacity to handle this order?
  5. Make a decision:  Accept the deal or not? Give reasons.

 

1. Để tính giá xuất khẩu bạn sẽ sử dụng công thức sau:

Export price = Production cost + overhead cost+extra cost+profit margin

Công thức trên bạn sẽ tính toán chi phí sản xuất + chi phí phụ+ chi phí thêm + lợi nhuận mong muốn. Bạn phải giải thích các chi phí phụ này một cách hợp lý. Chẳng hạn, bạn mong muốn profit margin là 20% thì lấy 20%* Production Cost.

2. is Anderson making a profit at present?

So sánh giá đang bán tại thị trường với giá sản xuất để tìm biên lợi nhuận (profit margin)

3. Does Anderson have the manufacturing capacity to handle this order?

Xử lý đơn hàng này cần cân nhắc năng lực sản xuất xem có đáp ứng đủ tiêu chí không.

4. Make a decision:  Accept the deal or not? Give reasons.

Từ tính toán giá xuất khẩu so với giá được người mua đề nghị xem có lợi nhuận cao hay không. Nếu lợi nhuận cao thì có thể chấp nhận, thấp hơn thì từ chối.

Dịch vụ tư vấn bài tập của hocthue.net sẽ hướng dẫn bạn kỹ hơn nếu bạn có nhu cầu tư vấn. .